ŽP Informatika s.r.o.

História

1967
Vznik odboru OTR (Organizácia a technika riadenia) v Švermovych železiarňach.
1976
Vznik výpočtového strediska, začiatky budovania informačného systému riadenia výroby.
1980
Nová budova výpočtového strediska.
1990
Neustála modernizácia technológií a zariadení.
1993
Transformácia podbrezovských železiarní na Železiarne Podbrezová, a.s., premenovanie odboru OTR na odbor Informatika.
Stratégia komplexného vývoja informačného systému pre Železiarne Podbrezová a.s.
1995
Prechod od dávkového spracovania k poskytovaniu informácií v reálnom čase.
Vývoj výrobných aj ekonomických aplikácií.
2000
Orientácia na JAVA technológie a vývoj vlastnej infraštruktúry.
2002
Odbor Informatika sa stáva garantom IT riešení pre spoločnosti Železiarne Podbrezová Group.
2006
Odčlenenie odboru Informatika od Železiarní Podbrezová a.s., spojenie s firmou GAMO a.s.
Zabezpečenie komplexného outsourcingu ICT služieb pre Železiarne Podbrezová a.s.
Orientácia na nových zákazníkov.
2007
Vznik spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
2008
Rozvoj komplexného outsoursingu informačno-komunikačných technológií v rámci ŽP Group, rozšírenie obchodných aktivít mimo ŽP Group.
2009
Certifikácia ISO 9001.
2010
Certifikácia ISO 20000-1.
2011
Profilácia strategických produktov.
2012
Získanie ocenenia najlepší ITSM projekt roka 2011 za projekt „Optimalizácia riadenia pomocou nástroja FIRIS“.
5. výročie vzniku ŽP Informatika s.r.o., 45 rokov od vzniku odboru OTR, ktorý bol predchodcom odboru Informatiky v Železiarňach Podbrezová a samostatnej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
2013
Úspešné obhájenie certifikátu normy ISO 20000-1:2011, rozvoj a redizajn strategických produktov spoločnosti.
2014 Zmena vedenia a organizačnej štruktúry, prestavba dátového centra, optimalizácia optických rozvodov a generačná výmena výpočtovej techniky pre výrobnú sféru.
2015 Príprava novej stratégie spoločnosti pre obdobie 2016-2018, úspešná recertifikácia normy ISO 9001, jesenná marketingová kampaň.
2016 Modernizácia serverovej infraštruktúry, úspešná recertifikácia normy ISO 20000-1, nasadenie FIRIS® Lite2 aj mimo ŽP Group.
2017 10. výročie vzniku samostatnej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
Inštalácia nových priemyselných dotykových počítačov vo výrobnom prostredí a vývoj vlastnej infraštruktúry pre tieto zariadenia, získanie certifikátu Ministerstva vnútra pre informačný systém Správa registratúry, generačná výmena serverovej infraštruktúry dátového centra.
2018 Úspešný recertifikačný audit na aktualizovanú verziu normy ISO 9000, poskytovanie novej služby Business Intelligence, implementácia GDPR a príprava novej stratégie a taktického plánu.
2019 Úspešný recertifikačný audit normy ISO 20000-1, prijatie stratégie rozvoja na nasledujúce obdobie, stúpajúci trend požiadaviek na informačné systémy, zvyšovanie bezpečnosti IS, úspešnosť v rámci verejných obstarávaní.
2020 Úspešné audity noriem ISO 9000 a ISO 20000, modernizácia vlastnej JAVA infraštruktúry, zabezpečenie chodu spoločnosti a plnenie požiadaviek zákazníkov počas pandémie Covid-19.