ŽP Informatika s.r.o.

Outsourcing

Outsourcing je proces, pri ktorom spoločnosť deleguje vedľajšie činnosti a prácu zo svojej internej štruktúry na externú organizáciu špecializovanú na vykonávanie týchto operácií.

Využitím outsourcingu môžu byť oddelenia informačných technológií (IT) zoštíhlené na malý počet zamestnancov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s poskytovateľom outsourcingu. Outsourcing je prostriedkom, ktorý umožňuje manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania, venovať svojmu “core businessu”.

Dôvody zavádzania outsourcingu

 • Zníženie celkových nákladov na danú službu, alebo produktový rad.
 • Sprehľadnenie a optimalizácia nákladov na prevádzku informačných a komunikačných technológií a možnosť ich presného plánovania na základe zmluvných dojednaní.
 • Zmena štruktúry nákladov —nastáva zmena pomeru nákladov z fixných na variabilné.
 • Uvoľnenie kapitálových zdrojov pre iné účely.
 • Zdieľanie rizík plynúcich z prevádzky informačných a komunikačných technológií.
 • Organizácia získa prístup k tým najlepším postupom a technológiám, ktoré by bolo príliš náročné, nákladné, alebo zdĺhavé vybudovať vo vlastnej prevádzke.
Outsourcing schéma
Outsourcing

Outsourcingové služby

Poskytujeme komplexnú správu Vášho IT prostredia za zlomok nákladov, ktoré by ste inak museli na ňu vynaložiť sami. Zbavíme Vás starostí a ušetríme Váš čas a energiu, ktorú budete môcť venovať iným, pre Vás užitočnejším činnostiam.

 • Riadenie a rozvoj všetkých IT služieb podľa potrieb a podnikateľskej stratégie zákazníka s využitím procesného rámca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a „best practices“,komplexná služba Service Desk zastrešujúca celú komunikáciu s koncovými užívateľmi, monitoring riešenia požiadaviek a incidentov, vykazovanie úrovne poskytovaných služieb a sledovanie spokojnosti koncových používateľov,
 • outsourcing koncových zariadení (osobné a prenosné počítače vrátane programového vybavenia a ostatné periférne zariadenia),
 • outsourcing správy serverov vrátane prevádzky a monitoringu na nich bežiacich aplikácií,
 • outsourcing správy komunikačnej infraštruktúry (WAN, LAN),
 • outsourcing aplikácií —poskytovanie formou služieb na zariadeniach outsourcingového centra, garancia nepretržitej dostupnosti a bezpečnosti, autentifikácia a autorizácia používateľa, minimálne nároky na koncové zariadenia.

Oblasti outsourcingu IT

 • outsourcing prevádzky koncových zariadení,
 • outsourcing informačnej infraštruktúry, serverového a sieťového prostredia,
 • poskytovanie aplikácií formou ASP (Application Service Provider).

Outsourcing prevádzky koncových zariadení

Pod prevádzkou koncových zariadení rozumieme kompletnú starostlivosť o:

 • osobné a prenosné počítače vrátane programového vybavenia na nich nainštalovanom,
 • ochranu osobných a prenosných počítačov pred vírusmi, červami a neželanými programami (spyware),
 • tlačiarne a ostatné periférie pripojené k osobným alebo prenosným počítačom prípadne zdieľané prostredníctvom počítačovej siete.

Outsourcing informačnej infraštruktúry, serverového a sieťového prostredia

V rámci tejto služby zabezpečujeme:
Monitoring

 • trvalý monitoring prevádzky serverov a aktívnych sieťových prvkov za účelom včasnej diagnostiky incidentov a predovšetkým z dôvodu predchádzania incidentom,
 • monitoring sieťovej prevádzky, zaťaženie jednotlivých prvkov a vydávanie odporučení k optimalizácii sieťovej infraštruktúry,
 • vykonávanie preventívnej údržby všetkých prvkov infraštruktúry vrátane SW komponentov (kontrola logov, údržba databáz),
 • monitoring zákazníckych aplikácií bežiacich na spravovaných serveroch pre zaistenie vysokej dostupnosti a rýchlej reakcie na výpadok.
 • Použité technológie: Tivoli, Nagios, Cisco Works.

Prevádzka a údržba

 • garantované zálohovanie údajov podľa dohodnutej zálohovacej schémy,
 • zálohovanie operačných systémov pre účely rýchlej obnovy po havárii,
 • riešenie všetkých výpadkov ktoréhokoľvek z prvkov infraštruktúry s parametrami uvedenými v zmluve o úrovni služieb (SLA),
 • návrh a realizácia rozvoja infraštruktúry podľa aktuálnych technologických trendov a podnikateľských potrieb zákazníka.

Bezpečnosť

 • zaistenie bezpečnosti prevádzkovanej infraštruktúry pomocou firewallov, antivírovej a antispywarovej ochrany prevádzkovaných serverov,
 • aktualizácia systémových programov predovšetkým o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné,
 • spracovanie údajov uložených na serveroch s procesne i technicky garantovanými bezpečnostnými parametrami podľa požiadaviek na ochranu údajov a vyžadované príslušnými bezpečnostnými normami.

Poskytovanie aplikácií formou ASP

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. ponúka svojim partnerom poskytovanie užívateľských aplikácií formou služby ASP a to vrátane dodávky vlastnej aplikácie, jej údržby a ďalšieho rozvoja.

Pri využití služby zákazník platí iba pravidelné poplatky za využívanie aplikácie. Používateľ platí len zlomok z celkovej ceny aplikácie, ktorú by si inak musel kúpiť.

Nulové investície a žiadne starosti – tak by sa dala stručne definovať služba prevádzkovania zákazníckych aplikácií formou ASP.

Garantované sú definované parametre služby (ako napríklad dostupnosť aplikácie), ktoré sú priebežne merané a vyhodnocované a sú súčasťou zmluvných podmienok.