ŽP Informatika s.r.o.

Systémová integrácia

Typická IT infraštruktúra podnikov a organizácií je často zmesou rôznych technológií od viacerých dodávateľov, ktoré firma účelovo nadobudla postupom času a v mnohých prípadoch bez ohľadu na vzájomnú komunikáciu, prácnosť a náklady na správu týchto systémov.

Cieľom systémovej integrácie je identifikácia, zjednodušenie a automatizácia procesov firmy, čo prináša vyššiu efektivitu, produktivitu a schopnosť rýchleho zavádzania služieb a produktov. K tomu je potrebné zabezpečiť, aby údaj, informácia alebo dokument mohli bez problémov migrovať celou organizáciou a tým tvorili virtuálne mosty medzi rôznorodými informačnými systémami a aplikáciami.

Systémová integrácia nie je len spojením, scelením častí do jedného celku, ale aj zjednotením.

Dobre realizovaná systémová integrácia by mala priniesť minimálne jednu z nasledujúcich hodnôt, ktorých kombinácia je nevyhnutná pre manažment a celkový chod organizácie:

 • zníženie prevádzkových nákladov,
 • zvýšenie bezpečnosti systému,
 • zefektívnenie riadenia a komunikácie, optimalizáciu firemných a obchodných procesov,
 • zber údajov pre business intelligence a zlepšenie strategických manažérskych rozhodnutí,
 • zvýšenie stability systému,
 • zaistenie ďalšieho bezproblémového rozvoja systému.

ČO INTEGRÁCIA APLIKÁCIÍ RIEŠI

 • pred bežnými používateľmi zakrýva rôznorodosť IT infraštruktúry firmy – dobre integrované aplikácie fungujú ako celistvé riešenie a významne podporujú obchodné procesy,
 • dokáže zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť riešenia ako celku,
 • má schopnosť prepájať aplikácie realizované na rôznych technológiách,
 • minimalizuje sa vzájomná závislosť aplikácií – koncepčné riešenie integráciou namiesto„ad hoc“ prepájania aplikácií podľa momentálnych potrieb
 • zvyšuje odolnosť aplikácií voči zmenám, poskytuje jednoduchú schému komunikácie,
 • odbremeňuje logiku aplikácie od porúch siete (asynchrónne spracovanie a pod.),
 • skvalitňuje údajovú základňu – počas procesu integrácie sa pri spájaní rôznych aplikácií musí odstrániť nekonzistentnosť a chyby v údajoch,
 • minimalizuje náročnosť implementácie zmien – dobrá koncepčne vykonaná integrácia uľahčuje budúce zmeny, urýchľuje vývoj a minimalizuje náklady.