ŽP Informatika s.r.o.

Poradenstvo ITIL

Poradenstvo pre zdokonalenie poskytovania IT služieb

Táto služba je určená organizáciám, ktoré hľadajú podporu pri tvorbe plánu a stanovenia priorít pri implementácii princípov ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ako prostriedku riadenia kvality služieb pre poskytovateľov IT služieb , ktorí plánujú zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, alebo pre organizácie, ktoré plánujú integrovať riadenie IT služieb s obchodnými cieľmi organizácie.

Cieľom je vypracovanie odporúčaní pre zdokonalenie systému riadenia poskytovania IT služieb (ITSM) v organizácii na základe ich analýzy a porovnania s ITIL Best Practice. ITIL je ucelený , procesne orientovaný rámec na poskytovanie IT služieb na skúsenostiach z praxe. Z rámca vychádza medzinárodná norma o riadení IT služieb ISO/IEC 20000-1.

Službu primárne ponúkame zákazníkom, u ktorých je rozsah IT podpory významný pre podporu vlastného „core business“. Podľa našich skúseností začína potreba štandardizácie procesov medzi IT a businessom a riešenie komplikácií pri rozhodovaní o prínosoch outsourcingu pri počte cca 200 koncových používateľov.

Po zaškolení účastníkov, zmapovaní súčasného stavu riadenia IT služieb v organizácii a ohodnotenia stavu, nasleduje analýza a porovnanie s rámcom Best Practice, identifikácia zhody a vypracovanie odporúčaní pre zdokonalenie poskytovania IT služieb. Poslednou etapou je vypracovanie záverečnej správy a jej prezentácia.

Zákazník získa odporučenie na vytvorenie štandardne ohraničeného životného cyklu IT služieb , ktorý je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám podľa veľkosti organizácie a stavu nasadenie ITSM (IT Service Management).