ŽP Informatika s.r.o.

Systém manažérstva kvality

Integrovaný systém manažérstva

Garanciu trvalej kvality poskytovaných služieb spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. vrátane  technickej podpory, kvalitného servisu, špecializovaného poradenstva a plnenia požiadaviek zákazníkov predstavuje vybudovaný integrovaný systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 (systém manažérstva kvality) a ISO 20000-1 (systém manažmentu služieb).

Tento integrovaný systém predstavuje základný riadiaci nástroj vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré sa zaviazalo angažovať sa za kvalitu realizovaných služieb spĺňajúcich požiadavky zákazníkov a plnenie záväzkov v oblasti kvality a trvalo zlepšovať efektívnosť tohto systému. Hlavné zásady riadenia kvality v spoločnosti sú definované v Politike kvality ŽP Informatika s.r.o.

Hlavné zásady politiky kvality ŽP Informatika s.r.o. : 

  • stratégia kvality je prvoradým cieľom vedenia ŽP Informatika s.r.o.,
  • neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dodávok pre ŽP GROUP a našich zákazníkov,
  • eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie,
  • spokojnosť našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou,
  • neustála starostlivosť o zákazníka a spoznávanie jeho potrieb všetkými zamestnancami spoločnosti,
  • neustále zlepšovanie korektných vzťahov s našimi dodávateľmi,
  • zodpovednosť za realizované dodávky a služby aj po ich odovzdaní zákazníkom,
  • iniciatíva a angažovanosť za kvalitu je základný princíp práce všetkých zamestnancov spoločnosti,
  • trvalo vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach,
  • procesný prístup – definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov.

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného riadenia bolo potvrdené vydaním certifikátu spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. pre činnosti: Projektovanie, prevádzkovanie a outsourcing informačných systémov.

Vysoká úroveň projektového riadenia prepojená na komplexnú evidenciu požiadaviek a informačne podporený workflow zabezpečujúci ich realizáciu, vytvára procesné riadenie aké je vyžadované touto normou. Všetky procesy spoločnosti sú optimalizované a podporené aplikačne informačným systémom FIRIS®.

Systém manažmentu služieb

Certifikácia podľa normy ISO 20000-1 sa vzťahuje na systém manažmentu služieb zabezpečujúci poskytovanie outsourcingových služieb vrátane prevádzkovej podpory a vývoja ICT infraštruktúry a vývoja a prevádzky softvérových aplikácií poskytovaných externým zákazníkom. Dosiahnutie vysokej úrovne zavedeného systému manažmentu služieb bolo potvrdené vydaním certifikátu spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o.

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. úspešnou certifikáciou potvrdila svoju vyspelosť a schopnosť poskytovať služby v tej najvyššej kvalite a stala sa tak jednou z mála spoločností na svete, ktorá získala tento významný certifikát. Implementácia systému manažmentu služieb priniesla optimalizáciu procesov týkajúcich sa poskytovania služieb a hlavne nastavenie systému kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom pravidelných meraní výkonnosti a kvality týchto procesov. Hlavným cieľom je neustále zlepšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb a tým zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Norma ISO 20000-1 je prvým medzinárodným štandardom, ktorý sa špeciálne vzťahuje k oblasti riadenia IT služieb a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov. Štandard ISO/IEC 20000-1 bol prijatý v decembri 2005 a je postavený na základoch britského štandardu BS 15000, ktorý v plnej miere nahradil. Popisuje súbor procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi úspešným rámcom ITIL.

Dosiahnuté certifikáty potvrdzujú garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržanie špičkovej kvality na medzinárodnej úrovni.

SGS_ISO-9001 ISO-2000