ŽP Informatika s.r.o.

Spolupráca

Svoje vedomosti a získané skúsenosti odovzdávame ďalej študentom zo stredných a vysokých škôl a pripravujeme si tak svojich budúcich spolupracovníkov. Zatiaľ čo počas strednej školy môžu študenti absolvovať odbornú prax, vysokoškolákom pomáhame pri vypracovaní ich bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Finančne podporujeme štúdium doktorandov formou štipendií. Najlepším študentom ponúkame prácu v našej spoločnosti.

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí a veríme v ich potenciál. Pre podporu nášho regiónu spolupracujeme s viacerými strednými a vysokými školami. Medzi našich dlhoročných partnerov v oblasti vzdelávania patria napríklad Súkromné gymnázium a Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová ako aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Veríme, že práve takáto spolupráca bude prospešná do budúcnosti.

Zapájame sa do programov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri projektoch absolventskej praxe a prijímaní mladých zamestnancov, spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom.

Uvedomujeme si, že kvalita poskytovaných služieb nie je iba výsledkom špičkových technológií, ale v podstatnej miere závisí od odbornej úrovne a schopností zamestnancov. Udržanie vysokej kvalifikácie našich pracovníkov zabezpečujeme pomocou školení, seminárov, účasti na odborných konferenciách a poskytnutím priestoru na samoštúdium.

Kladieme dôraz aj na spokojnosť zamestnancov, využívame rôzne formy motivácie, medzi ktoré patria nielen prémiové ukazovatele, ale aj benefity poskytované formou zliav na športoviská, kultúrne podujatia, letné tábory pre deti či rekondičné pobyty v kúpeľoch. Každoročne sa naši zamestnanci tešia na podujatia, ktoré pre nich spoločnosť organizuje:  športový deň alebo vianočnú kapustnicu.