ŽP Informatika s.r.o.

Študentské kempy

Myšlienka pre organizovanie vzdelávacích aktivít priamo pramení z personálnych potrieb spoločnosti ŽP Informatika. Tak široký rozsah činností a služieb, aký spoločnosť zabezpečuje, nie je možné realizovať bez tímu kvalitných, kvalifikovaných a výkonných zamestnancov. Získať takéhoto zamestnanca nie je v súčasnej dobe vôbec jednoduché. Štátny vzdelávací systém produkuje absolventov univerzít rôznej kvality, častokrát nepripravených pre potreby praxe.

Klesajúci záujem o štúdium technických smerov situáciu ešte viac zhoršuje. Spoločnosť ŽP Informatika aj prostredníctvom študentských kempov vyhľadala už medzi študentmi potenciálnych budúcich zamestnancov. Za uplynulé obdobie ŽP Informatika s.r.o. organizovala letné študentské kempy, určené predovšetkým študentom univerzít a vysokých škôl so zameraním na informačné technológie a týmto spôsobom získala niekoľko kvalitne pripravených zamestnancov. Nezanedbateľné je aj budovanie pozitívneho povedomia o spoločnosti v študentskej komunite a akademickej obci. Naproti tomu, príležitosť získania poznatkov a informácií priamo z praxe vo fungujúcej technologickej spoločnosti, možnosť zapojiť sa do reálnych procesov vývoja softvéru je nesporne výhoda aj pre samotných študentov.