ŽP Informatika s.r.o.

Etapy BPR

1. Stratégia

S individuálnym prístupom citlivo a diskrétne preskúmame prostredie organizácie pomocou osobných rozhovorov s vedením spoločnosti, jej vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami. Rozhovory prebiehajú za účelom zistenia súčasného stavu systému riadenia, organizovania, plánovania a kontroly v spoločnosti.

Súčasťou úspešnej stratégie sú vhodne definované ciele. Náš pracovný tím v spolupráci so zákazníkom definuje ciele BPR ako napr.:

  • odporúčania na zníženie nákladov,
  • navrhnutie optimálnej organizačnej štruktúry,
  • sprehľadnenie a optimalizovanie firemných procesov,
  • definované požiadavky na IT riešenie,
  • zistenie vyťaženosti jednotlivých zamestnancov, oddelení, organizácie.

2. Mapovanie

Spoznávame a zaznamenávame hlavné (core business) a vedľajšie procesy. Vo fáze mapovania procesov BPR vypracujeme detailný procesný model, ktorý je základom pre nasledujúcu analýzu a nastavenie nových pravidiel fungovania organizácie. V tejto fáze spoznávame a zaznamenávame hlavné, manažérske a podporné procesy. Výstupom mapovania procesov je procesná mapa organizácie. Detailne zmapované procesy sú spracované softvérovým nástrojom vo forme diagramov, ktoré sú využité v ďalších fázach reinžinieringu.

3. Analýza

Počas analýzy procesov zhodnocujeme súčasný stav procesov a kvantifikujeme ich z pohľadu dĺžky trvania, nákladov, ľudských a technických zdrojov, informačných systémov a podobne. Pomocou simulácie analyzujeme výkonnosť jednotlivých procesov a identifikujeme ich úzke miesta.

Výstupom analýzy je dokument Zhodnotenie súčasného stavu. Obsahuje analýzu súčasného stavu a úrovne riadenia procesov organizácie.

4. Optimalizácia

Zámerom optimalizácie procesov je navrhnúť riešenie cieľového stavu a možností na zlepšenie problematických oblastí organizácie:

  • interpretácia výsledkov analýzy súčasného stavu,
  • identifikácia oblastí na zlepšenie podľa definovaného cieľa,
  • definovanie návrhov na zlepšenie,
  • overenie a zhodnotenie návrhov (simulácia).

5. Implementácia

Implementácia je zameraná najmä na zmeny organizačnej štruktúry, firemných procesov a informačných systémov. Výsledkom implementácie sú Realizované zmeny ako, napríklad, vznik nových alebo zmena existujúcich procesov, zmena požiadaviek na ľudské a technické zdroje, nákup nového alebo úprava existujúceho informačného systému alebo zmena systému riadenia organizácie. Pri uvádzaní zmien do praxe poskytneme kľúčovým zamestnancom komplexnú podporu a poradenstvo, aby zavedenie zmien prebehlo čo najefektívnejšie.

6. Overenie

Naše rady vám pomôžu k úspechu len vtedy, ak sa účinne uvedú do praxe. O ich úspechu vás presvedčíme výsledkami monitorovania cieľových oblastí po implementácii navrhovaných zmien. Overenie prebieha meraním výkonnosti organizácie, procesov a informačných systémov. Monitorovaním identifikujeme a kvantifikujeme zlepšenia cieľových oblastí. Vyhodnotením fázy overenia celý proces BPR ukončíme.