ŽP Informatika s.r.o.

ODPADIS

ŠETRÍ VÁŠ ČAS A POVINNOSTI SPOJENÉ S ODPADOVÝM HOSPODÁRSTVOM

ODPADIS vychádza zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích vyhlášok Ministerstva životného prostredia. Zákon o  odpadoch ustanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi. Každý držiteľ odpadu je podľa tohto zákona povinný okrem iného viesť a uchovávať priebežnú evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, o ich zhodnotení a zneškodnení a následne ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Systém ODPADIS vám jednoducho a spoľahlivo pomôže tieto požiadavky zákona splniť.

požiadavky na odvoz cez web
fotodokumentácia k požiadavke
plánovanie na vozidlo a šoféra
evidencia jázd
váženie, príjem a výdaj
databáza fyzických osôb
databáza právnických osôb
kontrakty a cenníky
evidenčné listy odpadu
generovanie hlásení
skladové a materiálové karty
skladové doklady priamo z váženia
účtovná evidencia
uzávierka skladov

ČO SPRAVÍ SYSTÉM ZA VÁS:
• reaguje na zmeny zákona a je s ním v súlade
• vedie funkčné registre pre evidenciu a spracovanie odpadu
• zabezpečuje správnu manipuláciu skladu, generuje skladové doklady
• poskytuje aktuálne prehľady o stave odpadového hospodárstva
• pripravuje štvrťročné a ročné ohlásenia

AKO SYSTÉM FUNGUJE