ŽP SOFT® Controlling

V rámci riešenia controllingu je možné sledovať plánované a skutočné objemy nákladov a výnosov v zadefinovanej štruktúre na kalkulačných jednotkách organizácie (napr. trediskách), prípadne ďalších atribútov pre vyhodnotenie ziskovosti. Vyhodnotenie týchto controllingových objektov je možné vo výkazoch hospodárenia za jednotlivé kalkulačné jednotky alebo za organizáciu ako celok.

ŽP SOFT® FIS

Produkt ŽP SOFT® FIS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s finančnými tokmi v organizácii. Riešenie je určené pre každú spoločnosť, ktorá hľadá cestu ako zlepšiť sledovanie, riadenie a optimalizáciu dokladových a finančných tokov. Týmto modul ponúka všetky potrebné nástroje pre prácu s finančnými dokladmi a ich jednoduchú správu.

ŽP SOFT® Invest

Produkt ŽP SOFT® Invest – plánovanie a realizácia investícií poskytuje účinný nástroj pre riadenie rozhodovania o investíciách vynakladaných na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu alebo obnovu majetku. Zabezpečuje komplexné sledovanie procesov plánovania, od tvorby, cez schvaľovanie až po samotnú realizačnú fázu obstarania investičného majetku.

ŽP SOFT® Obchod

ŽP SOFT® Obchod zastrešuje dopytovú a objednávkovú časť obchodného systému spoločnosti. Zabezpečuje vzájomné prepojenie dopytového a objednávkového modulu za účelom sledovania procesu tvorby dopytov a objednávok prostredníctvom toku vzájomne prepojených dokladov: dopyt – cenová ponuka – objednávka – kúpna zmluva, resp. potvrdenka pre odberateľa aj dodávateľa.

ŽP SOFT®

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. vyvinula počas svojho pôsobenia, pre potreby zákazníkov i svoje vlastné, viac ako sto aplikácií a softvérových riešení patriacich pod ochrannú známku ŽP SOFT®.

ŽP SOFT® Expedícia

ŽP SOFT® Expedícia zastrešuje spracovanie procesov a dátových tokov za účelom plánovania a zabezpečenia expedície výrobkov pozostávajúcich z montážnych celkov. Modul ďalej zastrešuje kalendár expedovania a kapacitnej vyťaženosti expedičných miest výrobkov, objednávku dopravy a realizáciu nakládky, ako aj tvorbu expedičných dokladov avízo, colná faktúra). Používateľ ocení jednoduchosť vytvorenia a zaevidovania „predvolených“ slovenských a cudzojazyčných textov, ktoré sa použijú pri tlači dokladov.

ŽP SOFT® Vrátnice

Produkt slúži na podporu činností realizovaných na podnikových vrátniciach v dvoch oblastiach: evidencia prechodu automobilov a evidenciu výdajov kľúčov k pracovným priestorom. Pomocou tohto systému chránite majetok firmy, získavate prehľad o pohybe osôb a vozidiel v objekte a kontrolujete prístup k chráneným firemným informáciám.

ŽP SOFT® MTZ

Produkt slúži na riadenie a evidovanie skladových zásob materiálov, zabezpečuje komplexné spracovanie materiálových procesov od požiadavky na materiál, cez objednávku, príjem a likvidáciu materiálu až po výdaj materiálu, rovnako ako požiadavky a objednávky na zabezpečenie služieb.

ŽP SOFT® DMS

ŽP SOFT® DMS je softwarové riešenie určené na správu, uchovávanie a prezeranie dokumentov. Slúži ako centrálna databáza rôznych dokumentov s riadeným prístupom. Dokumentom sa rozumie elektronická forma údajov v ľubovoľnom formáte, ktorý je podporovaný pri prezeraní na klientskej pracovnej stanici.

ŽP SOFT® Autodoprava

Informačný systém slúži pre podporu činností súvisiacich s evidenciou denných záznamov o preprave, s vytvorením účtovného dokladu a účtovných podkladov. Súčasťou IS je evidencia vozidiel, evidencia prepravovaného materiálu a evidencia cenníka výkonov. Informačný systém umožňuje sledovať vyťaženosť a výkony vozidiel, vyťaženosť a výkony vodičov, kontrolu tankovania a spotreby pohonných hmôt, manipuláciu s prepravovanými materiálmi, ako aj manipuláciu s kontajnermi.

ŽP SOFT® EVZM

Systém slúži na evidenciu a správu zmlúv, prezeranie elektronickej verzie originálov zmlúv, tvorbu prehľadov a tlačových zostáv podľa požiadaviek používateľa.

ŽP SOFT® Dochádzka

Dochádzkový systém slúži na presnú evidenciu a sledovanie dochádzky a pohybu zamestnancov pomocou bezkontaktných identifikačných kariet. Uľahčuje a zrýchľuje prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. ŽP SOFT®

ŽP SOFT® Požičovňa

Informačný systém slúži pre zapožičiavanie hmotného majetku firmy jej zamestnancom. Subsystém kmeňových údajov definuje typ majetku, hmotný majetok pre zapožičiavanie a zodpovedné osoby. Systém pre zapožičiavanie zahŕňa časť pre rezerváciu hmotného majetku s potvrdzovaním a časť pre evidenciu samotného vypožičania.

ŽP SOFT® Energetika

Informačný systém energetiky slúži na podporu zabezpečenia povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy o vedení a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie regulovaných činností, regulovaných cien elektriny, zemného plynu, tepla a vody. Umožňuje komplexný pohľad na skutkový stav odoberaných a poskytovaných druhov energií a s nimi spojených aktivít.

ŽP SOFT® MKV

ŽP SOFT® MKV je určený pre použitie na stredných a vysokých školách, no i v súkromných spoločnostiach zameraných na vzdelávanie. Vzdelávacie inštitúcie získajú prehľad o kvalite výučby a jednotlivých predmetoch. Systém umožňuje sledovať výsledky študentov, hodnotiť nielen ich vedomosti a zručnosti, ale aj ich študijný rast. U pedagogických pracovníkov dokáže sledovať a vyhodnocovať publikačnú, vedeckú, odbornú činnosť a správu projektov.

ŽP SOFT® Registratúra

ŽP SOFT® Registratúra umožňuje evidenciu objektov registratúry, podporuje postupy ich vybavenia a ukladanie v dátovom úložisku. Súčasťou informačného systému je definovanie pracovných rolí používateľov a nastavenie prístupu k objektom registratúry.