Vyrocna_Sprava_2009

RO Č NÁ SPRÁVA 1 Príhovor generálneho riadite ľ a Vážení zákazníci, obchodní partneri a zamestnanci Predkladáme Vám výro č nú správu spolo č nosti ŽP Informatika s.r.o. za rok 2009, ktorá poskytuje obraz o plnení stratégie spolo č nosti. Napriek hospodárskej kríze sa nám podarilo dosiahnu ť  plánované hospodárske výsledky, udrža ť  zamestnanos ť a rast portfólia poskytovaných služieb. Predovšetkým sme uviedli do prevádzky aplika č né programové vybavenie pre podporu riadenia firemných a ITSM procesov, registrované pod zna č kou FIRIS. O č akávame, že v budúcom roku bude postupne rozvíjané a stane sa jedným z našich nosných produktov. V oblasti kvality sme úspešne zvládli certifikáciu ISO 9001:2008 pre  č innosti: projektovanie, prevádzkovanie a outsourcing informa č ných systémov. Zavedením základných princípov ITIL praktík do firemných procesov boli vytvorené podmienky, aby sme sa mohli v roku 2010 uchádza ť o získanie certifikácie ISO 20000. Nemalé úsilie sme vložili do zvyšovania kvalifikácie projektových manažérov. Na jar v roku 2010 desa ť našich zamestnancov absolvuje príslušné certifika č né skúšky. Úspešne pokra č ujeme v dlhodobom projekte prepojenia školy a praxe – usporiadali sme ď alší ro č ník letného vzdelávacieho kempu pre študentov stredných a vysokých škôl, vytvárame priestor pre bakalárske, diplomové a doktorandské práce. Vývoj IS nesie vždy so sebou nemalé úskalia, je ove ľ a  ť ažšie nasadzova ť  systém „ušitý na mieru“ ako systém, ktorý už má nieko ľ ko opakovaní. Ď akujeme našim zákazníkom za trpezlivos ť a pochopenie, verím, že v kone č nej etape dosiahneme to podstatné – spokojnos ť  zákazníka. Každý z nás si ur č ite praje, aby dopad finan č nej krízy bol  č o najmenší. Som optimista a verím, že sa sú č asná situácia zlepší. Ur č ite sa však nezlepší sama od seba. Malou  č as ť ou môže prispie ť každý a to dôsledným plnením si svojich pracovných povinností, rozumným šetrením, dobrým nápadom. Naším strategickým cie ľ om je poskytova ť outsourcingové IT služby predovšetkým spolo č nosti ŽP a.s. a jej dcérskym spolo č nostiam, rovnako ich však ponúkame aj iným zákazníkom. Prijali sme opatrenia, ktoré aj v roku 2010 umožnia plni ť  tento cie ľ  v požadovanej kvalite. Vždy sme sa spoliehali na vlastné riešenia a nebude tomu inak ani v roku 2010. Verím v silu pracovného kolektívu ŽP Informatika a prajem všetkým zamestnancom ve ľ a zdravia a spokojnosti v rodine. Ing. Urban Jozef Konate ľ a GR spolo č nosti ŽP Informatika s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=