ŽP Informatika s.r.o.

10 rokov ŽP Informatika

ŽP Informatika s.r.o. po desiatich rokoch samostatného vývoja je konsolidovanou spoločnosťou, ktorá je schopná poskytovať požadované komplexné služby a riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, prioritne pre skupinu ŽP Group, ale zároveň aj externých zákazníkov. Je dôležité pripomenúť, že vzniku samostatnej spoločnosti predchádzala 40 ročná história pôsobenia odboru informatiky v Podbrezovských železiarňach v oblasti poskytovania nepretržitých IT služieb a vývoja zákazníckych riešení.

V roku 2010 sme ako jedna z prvých IT firiem na Slovensku prešli úspešne cestou štandardizácie IT procesov, ktoré sú deklarované v odporúčaniach  ITIL  a následne aj  norme ISO 20000 so špecifikáciou na poskytovanie outsourcingových ICT služieb.

Ťažisko vývoja aplikačného programového vybavenia bolo smerované do tvorby a rozvoja informačných systémov spoločností ŽP Group. Postupne boli implementované domény ako Obchod, Majetok, Registratúra, Dochádzka, Energetika, Atesty, Normy, Kvalita, Plánovanie, Doprava, Kusovina, Údržba, Metrológia, Katalóg výrobkov pre spoločnosť Železiarne  Podbrezová a.s.; Údržba, Normy, Doprava, Prevádzková dokumentácia, Financie v spoločnosti  ŽĎAS,a.s.; Výroba, Dochádzka v spoločnosti ŽIAROMAT a.s.; Financie, Výroba, Odpady, Dochádzka v ŽP EKO QELET a.s.. Rozhodujúcim predpokladom realizácie uvedených projektov bolo strategické rozhodnutie o používaných technologických platformách ( Java, J2EE, PHP ), ktoré sú v IT svete stále akceptovateľné s perspektívou ďalšieho rozvoja.

Prvoradou úlohou spoločnosti v oblasti poskytovaných služieb je zabezpečenie nepretržitej bezporuchovej prevádzky informačných systémov. Definícia zabezpečenia tzv. prevádzkyschopnosti všetkých prevádzkovaných komponentov (APV, serverová, sieťová infraštruktúra s koncovými stanicami ) sa neraz vníma ako klišé – až do okamihu výpadku ktoréhokoľvek z nich. Budovanie dvoch redundantných dátových centier s koncentráciou kritických komponentov IS  malo svoje reálne opodstatnenie.

Celková kondícia serverovej, sieťovej infraštruktúry s implementovanými bezpečnostnými prvkami, spravovaná skúsenými prevádzkovými špecialistami vytvára reálne podmienky na rozširovanie služieb prevádzky IS formou outsourcingu aj pre tretie strany.

Počas uplynulého obdobia sme sa vždy spoliehali na vlastné schopnosti, riešenia, ako aj zamestnancov. A práve im patrí tá najväčšia vďaka za odvedenú prácu, dosiahnuté výsledky.

Do ďalšieho desaťročia chceme aj naďalej byť spoľahlivým partnerom pre všetkých, ktorým sú informačné a komunikačné technológie prostriedkom k dosiahnutiu prosperity, rozvoja. V dnešnej, extrémne rýchlo sa vyvíjajúcej dobe, obzvlášť v prostredí informačných technológií je schopnosť firmy reagovať na nové výzvy, technológie, požiadavky zákazníkov rozhodujúcim faktorom jej úspechu. Ten nie je možný bez personálneho zabezpečenia. O to viac, ak poskytovaný produkt, príp. služba sa nedá jednoducho nahradiť komerčnou ponukou. Udržať stabilný a odborne zdatný personál, ktorým aktuálne disponujeme, je pre nás prioritou.