ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Požičovňa

Informačný systém pre zapožičiavanie hmotného majetku

Informačný systém slúži pre zapožičiavanie hmotného majetku firmy jej zamestnancom. Subsystém kmeňových údajov definuje typ majetku, hmotný majetok pre zapožičiavanie a zodpovedné osoby. Systém pre zapožičiavanie zahŕňa časť pre rezerváciu hmotného majetku s potvrdzovaním a časť pre evidenciu samotného vypožičania.

ŽP SOFT® Požičovňa obsahuje taktiež systém pre zapožičiavanie automobilov, ktorý je rozšírený o subsystémy evidencie vodičov, poistení, servisných prehliadok, preškolení vodičov a najazdených kilometrov.

Popis produktu

Aplikácia pozostáva z dvoch modulov:

  • Rezervácia,
  • Požičovňa majetku.

Modul rezervácia umožňuje pre žiadateľa vybrať a dopredu alokovať požadovaný predmet v danom čase. Rezerváciu posúdi pridelený správca majetku a zapožičanie schváli alebo zamietne. Systém podporuje nastavenie notifikácie o požiadavke na správcu, prípadne aj jeho zástupcu e-mailom a to samostatne pre každý predmet. O rozhodnutí správcu je žiadateľ automaticky notifikovaný.

Modul požičovňa majetku poskytuje možnosť viesť adresnú evidenciu zapožičaného majetku. Majetok môže byť poskytnutý na základe schválenej rezervácie, ale aj priamo bez predchádzajúceho rezervovania. Správca zaznamenáva a kontroluje požičanie a vrátenie.

Riešenie obsahuje samostatne vybudovanú podporu pre evidenciu automobilov, kde je možné sledovať údaje potrebné pre zabezpečenie legislatívou požadovaných skutočností ako napríklad dátumy emisnej kontroly, STK, expiráciu lekárničky, atď.

Pomocou pre správcu majetku je aj evidencia vodičov oprávnených viesť referentské vozidlá s údajmi, akými sú napríklad dátum posledného preškolenia, číslo poistnej zmluvy a pod.