ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Obchod

Obchodný systém

ŽP SOFT® Obchod zastrešuje dopytovú a objednávkovú časť obchodného systému spoločnosti. Zabezpečuje vzájomné prepojenie dopytového a objednávkového modulu za účelom sledovania procesu tvorby dopytov a objednávok prostredníctvom toku vzájomne prepojených dokladov: dopyt – cenová ponuka – objednávka – kúpna zmluva, resp. potvrdenka pre odberateľa aj dodávateľa.

Používateľ ocení transformáciu údajov dopytu na objednávku, čím sa minimalizujú opakované vstupy rovnakých údajov a eliminujú chyby ručného zadávania. Takisto ocení možnosť ukladania jednotlivých dokladov na dokumentačný server – ŽP SOFT® DMS.

Popis produktu

Obchodný systém umožňuje jednoduché spracovanie všetkých dokladov spojených s objednávaním a predajom tovaru. Ponúka efektívne nástroje a funkcie, ktoré maximálne podporujú používateľa v každom kroku a pri každej operácii obchodného procesu, od zaevidovania dopytu, cez tvorbu cien tovarov a služieb, až po ich distribúciu.

Dopyt

Modul zabezpečuje prehľadný a jednoduchý spôsob evidencie dopytov – vstup základných údajov s využitím číselníkov pre definovanie požadovaného výrobku. Systém umožňuje prácu so skupinami výrobkov ako aj prácu s katalógmi.

Vytváranie „špecifických“ výrobkov, so vzájomným prepojením jednotlivých parametrov výrobku (strojárske, hutnícke výrobky) je možné upraviť podľa konkrétnych požiadaviek používateľa bez nutnosti akýchkoľvek ďalších zmien v tokoch dokladov, poprípade v logike programového vybavenia.

Systém umožňuje sledovanie vybavenosti dopytu, t.j. stavov, ktorými dopyt v systéme prechádza.

Cenová ponuka

Modul umožňuje jednoduchú tvorbu cenových ponúk pre zákazníka. Výsledkom dopytu je cenová ponuka v tlačovej forme, ktorú je možné uložiť do ŽP SOFT® DMS.

Ocenenie dopytu (doplnenie parametrov, ktoré ovplyvňujú cenu tovaru, prirážky, marža…) je možné v konkrétnych menách v závislosti od obchodného prípadu.

Objednávka

Zaevidovanie objednávky do systému sa dá vykonať obdobným spôsobom ako zaevidovanie dopytu alebo pretransformovaním už zaevidovaného dopytu na objednávku dodávateľa alebo odberateľa.

Pri automatizovanom generovaní objednávky z údajov dopytu sú umožnené následné manuálne úpravy a doplnenie ďalších potrebných údajov.

Modul umožňuje sledovanie vybavenosti objednávky, t.j. stavov, ktorými objednávka v systéme prechádza.