ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® MTZ

Zásobovanie 

Produkt slúži na riadenie a evidovanie skladových zásob materiálov (MTZ), zabezpečuje komplexné spracovanie materiálových procesov od požiadavky na materiál, cez objednávku, príjem a likvidáciu materiálu až po výdaj materiálu, rovnako ako požiadavky a objednávky na zabezpečenie služieb.

Cieľom zaisťovania nákupu a evidencie surovín a materiálov je, aby mal podnik v každom okamihu k dispozícii potrebný dostatok zdrojov a to v optimálnych cenových reláciách, množstve a kvalite. Riešenie poskytuje komplexný prehľad materiálových zásob firmy a je parametrizovateľné pre ľubovoľné množstvo skladov.

Popis produktu

Proces objednávania a evidovania materiálu prechádza v systéme niekoľkými základnými fázami, ktoré na seba nadväzujú. Prvou z nich je tvorba požiadavky. Požiadavky na materiál alebo službu je možné evidovať v centrálnej databáze požiadaviek priamym vložením údajov alebo cez dohodnuté rozhrania z externého systému, napr. z výroby.

Nasleduje automatické bilancovanie požiadaviek podľa stavu požadovaného materiálu na sklade a jeho okamžitá rezervácia pre žiadateľa.

V prípade, že sa materiál na sklade nenachádza, alebo nie je v dostatočnom množstve, pripraví sa podľa podkladov nevybilancovaných požiadaviek objednávka materiálu. Nasleduje proces schválenia, spracovania a odoslania objednávky dodávateľovi.

Podkladom pre príjem materiálu je odoslaná objednávka a došlý dodací list. Aplikácia sleduje aktuálny stav dodaného množstva materiálu a po dodaní objednaného množstva označí objednávku za splnenú. Príjemka eviduje množstvo a cenu materiálu, miesto uloženia, dátum príjmu a všetky informácie potrebné pre zaúčtovanie dokladu podľa metodiky FIFO.

Výdaj materiálu môže byť zaevidovaný ručne alebo automatizovane na základe vstupov z dohodnutého rozhrania externého systému. Materiál sa vydáva podľa metodiky FIFO.

Účelom fázy likvidácie materiálových faktúr je ich spárovanie s materiálovými príjemkami. Obsluha vytvára likvidačné lístky — páruje množstvo a cenu prijatého materiálu s množstvom a cenou fakturovaného materiálu. Systém vypočíta cenový rozdiel, materiál na ceste a nevyfakturovaný materiál.

Riešenie ďalej obsahuje moduly pre mesačné uzávierky skladov, inventúry skladov a modul pre tvorbu a evidenciu opravných položiek materiálu.

Skladové doklady – príjemky, výdajky a likvidačné lístky sú podkladom pre externý účtovný systém.

Systém poskytuje aj modul pre definovanie výstupných zostáv a prehľadov s možnosťou ukladania týchto definícií do tzv. filesystému. Vytvorené zostavy je možné nielen vytlačiť, ale aj uložiť na disk alebo exportovať do Excelu.

Riadenie prístupu k aplikácii, k rozsahu údajov a povolených činností je zabezpečené samostatným modulom. Ten umožňuje definovať používateľov systému a určiť ich dátové obmedzenia.