ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Invest

Plánovanie a realizácia investícií

Produkt ŽP SOFT® Invest – plánovanie a realizácia investícií poskytuje účinný nástroj pre riadenie rozhodovania o investíciách vynakladaných na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu alebo obnovu majetku. Zabezpečuje komplexné sledovanie procesov plánovania, od tvorby, cez schvaľovanie až po samotnú realizačnú fázu obstarania investičného majetku.

Riešenie obsahuje podporu operatívneho rozhodovania využitím modulu pre vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií. Ten eliminuje prácnosť a náročnosť výpočtov, pričom garantuje ich bezchybnosť.


Požiadavky na investície

Modul zabezpečuje vytvorenie a evidovanie požiadaviek jednotlivých organizačných jednotiek firmy na nákup hmotného majetku. Požiadavka prechádza v aplikácii schvaľovacím konaním a po odsúhlasení sa môže stať položkou investičného plánu. Aplikácia umožňuje nastaviť cenový limit, pri ktorom je potrebné dokladovať vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti požadovanej investície.

Efektívnosť investície

V systéme je vytvorená podpora pre stanovenie efektívnosti, ktorá používa metódu čistej súčasnej hodnoty.

Obsluha jednoduchým spôsobom vytvorí vhodné hodnotiace kritériá (nákladové a výnosové) pre vyčíslenie čistého zisku investície. Podporený je aj výpočet vplyvu inflácie na investíciu.

Systém automaticky preberá potrebné údaje z požiadavky a vypočítava:

  • odpisy a cash flow v jednotlivých rokoch používania investície,
  • čistú súčasnú hodnotu investície (NPV),
  • diskontnú návratnosť investície (PBP),
  • dobu návratnosti investície v dňoch,
  • dobu návratnosti investície vo forme textu (počet rokov , mesiacov a dní),
  • predpokladaný termín návratnosti investície(dátum).

Položky investičného plánu

Modul zabezpečuje podporu pre evidenciu položiek investičného plánu pre daný rok a simuláciu rôznych verzií plánu. Plán pozostáva z rozpracovaných položiek minulého roku a nových položiek.

Každá položka plánu môže byť ďalej členená na celky. Používateľ k jednotlivým položkám alebo ich celkom priraďuje odsúhlasené požiadavky.

Modul umožňuje vytvárať k schválenému plánu rôzne pohľady napr. v členení na kvartály, na sumu interných a externých výkonov (interní a externí dodávatelia).

Navedením sumy aktualizácie k položkám schváleného investičného plánu sa vytvára nová verzia investičného plánu —spresnený (aktualizovaný) plán.

Investičné akcie

Modul zabezpečuje funkcie súvisiace s evidenciou investičných akcií a ich celkov, ktoré sú členené podľa typov – stavby, stroje a zariadenia, nehmotné akcie.

Rozpočty

Modul poskytuje jednoduchú podporu pre zaznamenanie externých a interných rozpočtov ku každej stavbe, generálnym, stredným a bežným opravám.

Systém umožňuje výber stavebného objektu konkrétneho celku investičnej akcie, ku ktorej sa rozpočet viaže. K jednému celku môže existovať viac rozpočtov, ale len jeden je schválený.

Objednávky

Modulom sú podporené činnosti pri vystavovaní interných a externých objednávok na obstaranie dlhodobého majetku, tlač objednávok, sledovanie ich stavu a prepojenie na evidenciu zmlúv.

Používateľ aplikácie má možnosť variabilne vytvárať „predvolené“ slovenské a cudzojazyčné texty, ktoré bude v objednávkach používať. K objednávkam
je možné evidovať aj odosielacie listy.