ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® FIS

Finančný server

Riešenie pre podniky v oblasti správy financií

Produkt ŽP SOFT® FIS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s finančnými tokmi v organizácii. Riešenie je určené pre každú spoločnosť, ktorá hľadá cestu ako zlepšiť sledovanie, riadenie a optimalizáciu dokladových a finančných tokov. Týmto modul ponúka všetky potrebné nástroje pre prácu s finančnými dokladmi a ich jednoduchú správu.

Aplikácia vám pomôže efektívnejšie riadiť tok údajov a financií a maximálne využívať potenciál Vašej organizácie.

Popis produktu

Aplikácia poskytuje komplexnú podporu pre evidenciu a správu dokladov organizácie.

Riešenie obsahuje nasledujúce moduly:

  • Register dokladov,
  • Cash manažment,
  • Credit manažment,
  • Risk manažment,
  • Podporné evidencie,
  • Správa číselníkov,
  • Reporting,
  • Administrácia používateľov a práv.

Charakteristika modulov

V registri dokladov je možné zaevidovanie dokladu ručne naplnením údajov alebo automatizovane prostredníctvom dohodnutých rozhraní so zdrojovými modulmi externých aplikácií.

Doklady sú členené do skupín, pre ktoré aplikácia umožňuje parametricky nastaviť základné charakteristiky danej skupiny a obeh účtovných dokladov – vstup dokladu do registra, jeho daňovú, vecnú likvidáciu, blokáciu platby, prípravu pre platbu a podklad pre zaúčtovanie v externom systéme.

Všetky činnosti, ktoré sa s dokladom vykonávajú sú zaznamenávané do histórie práce s dokladom s určením autora a času vykonania činnosti. Aplikácia je napojená na dokumentačný server (ŽP SOFT® DMS), ktorý umožňuje sprístupnenie naskenovaných dokladov.

Nadstavbou nad registrom dokladov sú moduly pre výpočet opravných položiek, tvorbu a tlač majetkových sankcií, upomienok a prekurzovanie dokladov.

Modul cash manažment obsahuje časť pre správu bánk a účtov a časť pre automatizovaný platobný styk – tvorbu bankových príkazov s automatickou kumuláciou položiek príkazu, ORCP, ako aj automatizované spracovanie bankových výpisov pre rôzne bankové softvéry.

Prínosom je možnosť tvorby plánu cash flow z podkladov registra dokladov, credit a risk manažmentu. Modul môže obsahovať priamo alebo externe spolupracovať s pokladnicou a podporou pre spracovanie pracovných ciest.

Modul credit a risk manažment umožňuje evidovanie úverov, akreditívov, bankových záruk, dealingových obchodov a podobne, s možnosťou simulácie čerpania úverov, simulácie splátok a poplatkov.

Modul podporných evidencií slúži pre tvorbu a evidenciu zmlúv o započítaní, postúpení pohľadávok a záväzkov, prevzatí dlhu, ktorý poskytuje komplexné spracovanie zmluvy od návrhu vypracovaného
nad dokladmi registra až po jeho realizáciu. Obsahuje aj modul pre evidenciu právnych aktov a stavu vymáhaných pohľadávok a záväzkov.

Systém poskytuje aj modul pre definovanie výstupných zostáv a prehľadov s možnosťou ukladania týchto definícií do tzv. filesystému. Vytvorené dátové zostavy je možné nielen vytlačiť, ale aj uložiť na disk alebo exportovať do Excelu.

Riadenie prístupu aplikácie k rozsahu údajov a povolených čínností prístupných konkrétnemu používateľovi je zabezpečené samostatným modulom. Ten umožňuje definovať používateľov systému, určiť ich dátové obmedzenia a zoskupiť ich do aplikačných rolí.