ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Expedícia

Modul ŽP SOFT® Expedícia zastrešuje spracovanie procesov a dátových tokov za účelom plánovania a zabezpečenia expedície výrobkov pozostávajúcich z montážnych celkov. Modul ďalej zastrešuje kalendár expedovania a kapacitnej vyťaženosti expedičných miest výrobkov, objednávku dopravy a realizáciu nakládky, ako aj tvorbu expedičných dokladov avízo, colná faktúra). Používateľ ocení jednoduchosť vytvorenia a zaevidovania „predvolených“ slovenských a cudzojazyčných textov, ktoré sa použijú pri tlači dokladov.

Popis produktu

Programové vybavenie zabezpečuje podporu pre oblasť:

  • realizácia expedície
  • fakturáciu obchodného prípadu

Plánovanie expedície

Modul podporuje tvorbu návrhov spôsobu montáže, resp. demontáže výrobkov obchodného prípadu na montážne celky, ktoré sa budú expedovať. Z návrhu montážneho celku sa automaticky generuje návrh expedície, pre ktorý sa potom definuje spôsob zabalenia (návrhy colli) a spôsob expedovania (priradenie colli k dopravným prostriedkom). Z uzavretého návrhu expedície sa automaticky generuje žiadanka na prepravu, ktorá slúži ako podklad pre objednávku prepravy. Pre plné vyťaženie dopravného prostriedku systém umožňuje kumulovať na jednu objednávku viac žiadaniek s rovnakým miestom nakládky, resp. vykládky. Kalendár expedície obsahuje prehľad plánovaných termínov expedovania jednotlivých montážnych celkov v časovej osi. Vyjadruje čas plánovaný na uskutočnenie balenia a expedície. Plánovanie kapacít expedície vychádza z návrhov colli s rovnakým termínom expedície, zohľadňuje kalendár výroby jednotlivých expedičných miest a koeficient prácnosti spôsobu expedície. Umožňuje zefektívnenie vyťaženosti pracoviska a tiež presun jednotlivých činností napr. na externú firmu v prípade nedostatočných kapacít.

Realizácia expedície

Modul zabezpečuje činnosti spojené so samotnou realizáciou expedície výrobku, na základe skutočne zrealizovaných montážnych celkov. Na zostavenie rozpisu výrobku sa ako podklad využíva schválený návrh montážnych celkov. Súčasťou modulu je podpora pre realizáciu balenia colli (ktoré položky rozpisu obsahuje), realizáciu nakládky (zaradenie na dopravné prostriedky), umožňuje vystavenie expedičných dokladov a pripravuje podklady na fakturáciu. Systém automaticky z položiek realizácie nakládky generuje avíza zoskupovaním za príjemcu, resp. obchodný prípad. Výstupom je tlač dokladu avíza. V prípade expedície tovaru mimo krajín európskej únie, systém umožňuje automatizované generovanie colného dokladu.