ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® EVZM

EVZM – Evidencia zmlúv 

Systém slúži na evidenciu a správu zmlúv, prezeranie elektronickej verzie originálov zmlúv, tvorbu prehľadov a tlačových zostáv podľa požiadaviek používateľa.

Evidenciu zmlúv je možné použiť v malej organizácii lokálne na jednom PC, rovnako ako vo veľkej organizácii v podnikovej sieti, kde rôzne organizačné úseky spravujú rôzne typy zmlúv. Využitím podpornej aplikácie ŽP SOFT® DMS program zároveň zaisťuje aj všetky funkcie správy registratúry pre evidované zmluvy.

Popis produktu

Modul evidencia zmlúv umožňuje naviesť do systému novú zmluvu a vykonať činnosti nad touto zmluvou, ako sú napríklad: oprava atribútov zmluvy, ukončenie platnosti zmluvy uplynutím doby platnosti alebo na základe právneho úkonu, zrušenie zmluvy bez udania dôvodu.

Evidencia umožňuje napojenie na register organizácií, čím sa zabezpečí unifikácia zmluvných partnerov a napojenie na organizačnú štruktúru firmy, čo umožní bližšiu špecifikáciu zodpovednosti
a umiestnenia originálu zmluvy.

Nadstavbou evidencie zmlúv je modul evidencia dodatkov, ktorý umožňuje zaevidovať dodatok ku konkrétnej zmluve a vykonávať s dodatkom rovnaké činnosti ako so zmluvou.
V moduloch je prístupná funkcia na zobrazenie originálu zmluvy (dodatku) v elektronickej verzii. Tie sú ukladané a spravované modulom ŽP SOFT® DMS (Dokument manažment systém), ktorý tvorí integrovanú súčasť tohto riešenia.

K produktu je dodávaná podpora pre zabezpečenie identifikácie skenovaných dokumentov a ich následné uloženie do ŽP SOFT® DMS pre potreby zobrazenia zmlúv a dodatkov.

Systém poskytuje modul pre definovanie výstupných zostáv a prehľadov s možnosťou ukladania týchto definícií do tzv. file-systému. Vytvorené dátové zostavy je možné nielen vytlačiť, ale aj uložiť na disk, alebo exportovať do Excelu.

Riadenie prístupu k aplikácii, k rozsahu údajov a povolených činností prístupných používateľovi je zabezpečené samostatným modulom. Ten umožňuje definovať používateľov systému, určiť ich dátové obmedzenia a zoskupiť ich do aplikačných rolí.