ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Energetika

SW riešenie pre podniky v oblasti energetiky

Informačný systém energetika slúži na podporu zabezpečenia povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy o vedení a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie regulovaných činností, regulovaných cien elektriny, zemného plynu, tepla a vody. Umožňuje komplexný pohľad na skutkový stav odoberaných a poskytovaných druhov energií a s nimi spojených aktivít.

Tento informačný systém vám umožní sledovanie a vyhodnocovanie výroby a distribúcie tepelnej a elektrickej energie, prípadne hromadný predaj komodít akým sú plyn, voda a podobne.

Popis produktu

Základnými piliermi aplikácie sú evidencia odberných miest, evidencia odberateľov, evidencia meradiel a implementované definované vzťahy medzi nimi.

Tieto evidencie sú budované podľa potreby pre zvolené druhy energií, ktoré firma nakupuje, vyrába, spotrebúva alebo predáva. Jedná sa napríklad o elektrickú energiu, vodu, zemný plyn, teplo, kyslík, dusík, vzduch alebo acetylén.

Evidencie umožňujú sledovať vlastnosti a špecifikácie evidovaných objektov, ich aktuálny stav, rovnako ako zaznamenávať zmeny, ktoré boli s objektmi vykonané. Nadstavbová časť slúži na zaznamenávanie nameraných hodnôt jednotlivých meradiel pre odberné miesta, vyhodnotenie spotreby daného média podľa určených pravidiel pre interných a externých odberateľov, fakturáciu odberateľom, prípravu podkladov pre SIPO alebo evidovanie platieb.

Evidencia meradiel umožňuje zadať špecifické technické vlastnosti meradiel jednotlivých energií, rovnako ako spájať tieto meradlá do logických celkov.

Evidencia odberných miest zaznamenáva fyzické miesta, slúžiace na distribúciu energie s definovaním pripojených meradiel, odberateľov a spôsobu odberu komodity. Podporené sú rôzne spôsoby určenia množstva odobratého média, jednak priamo na základe odpisov údajov meradla, podľa vlastných kalkulačných vzorcov alebo výpočtom na základe určených vzorcov
a noriem Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Produkt poskytuje podporu pre plánovanie spotrieb energií, spracovanie a vyhodnotenie podkladov pre vyúčtovanie spotrebných daní z elektriny a plynu s možnosťou rozdeľovania na oslobodené a neoslobodené od dane. Ďalej umožňuje evidovanie štandardov kvality dodávaných energií a poskytovaných služieb podľa predpísanej legislatívy.

Systém poskytuje možnosť prepojenia na štandardné zúčtovacie systémy – SIPO, poštové poukážky.