ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Controlling

V rámci riešenia controllingu je možné sledovať plánované a skutočné objemy nákladov a výnosov v zadefinovanej štruktúre na kalkulačných jednotkách organizácie (napr. strediskách), prípadne ďalších atribútov pre vyhodnotenie ziskovosti. Vyhodnotenie týchto controllingových objektov je možné vo výkazoch hospodárenia za jednotlivé kalkulačné jednotky alebo za organizáciu ako celok.

Modul Controlling je pripravený pre rozlične komplikované organizačné štruktúry ekonomických subjektov – od malých organizácií až po nadnárodné štruktúrované koncerny či inštitúcie.

Popis produktu

Produkt podporuje proces vytvárania plánu nákladov a výnosov zabezpečením modelovania rôznych verzií plánu. Umožňuje vybilancovať vnútropodnikové výkony a prevody a to na úrovni komplexnej alebo čiastkovej. Čiastková úroveň zodpovedá členeniu organizácie na kalkulačné jednotky (napr. nákladové strediská). Úroveň plánovania je určená zvolenými kalkulačnými jednotkami, zadefinovanou štruktúrou plánovania (plánovacie účty) a hĺbkou časového rozpadu plánovaných hodnôt. Vstupy pre plánovanie môžu byť priamo z editovania hodnôt alebo nepriamo z načítania hodnôt z rozhrania externých aplikácií.

Podporou pre strategické plánovanie je tvorba mesačných a ročných výhľadových plánov s možnosťou porovnávania s inými plánovanými obdobiami.

Aplikácia obsahuje modul, ktorý podporuje parametrizovateľnú tvorbu formulárov, ktorých obsah je následne vypočítaný z podkladov plánu (napr. režijné náklady, výpočet sadzieb výrobnej réžie).

Súčasťou produktu je reportingová časť pre porovnávanie plánu a skutočnosti, ktorej nespornou výhodou je napojenie na externý účtovný systém, poskytujúci údaje o skutočnosti.

Charakteristika modulu

  • zhromažďuje a vyhodnocuje dôležité údaje z rôznych zdrojov IS, akými sú napríklad účtovníctvo, výroba, mzdy, finančné plánovanie a pod.,
  • vyhodnocuje informácie na rôznych organizačných úrovniach (stredisko, prevádzka, podnik, holding),
  • vyhodnocuje informácie za rôzne časové obdobia (rok, polrok, štvrťrok, mesiac),
  • vyhodnocuje informácie podľa zvolených skupín účtov z účtovníctva, ďalších sledovaných údajov a parametrov alebo podľa vypočítaných ukazovateľov,
  • vyhodnocuje informácie podľa okruhu činností podniku,
  • automaticky načíta skutočnosť do začiatku sledovaného obdobia, čím umožňuje okamžité porovnania skutočnosti s plánovanými hodnotami,
  • umožňuje vyhodnotenie dosiahnutých plánovaných výsledkov, kvantifikáciu odchýlok čím poskytuje podklady pre vyhodnotenie ich príčin a eventuálne následné opatrenia,
  • používateľská definícia výstupov umožňuje optimálny výber údajov potrebných pre rozhodovanie a riadenie,
  • súčasťou riešenia je administrácia prístupových skupín a práv na jednotlivé akcie aplikácie.