ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Autodoprava

Informačný systém pre autodopravu

Informačný systém Autodoprava slúži pre podporu činností súvisiacich s evidenciou denných záznamov o preprave, s vytvorením účtovného dokladu a účtovných podkladov. Súčasťou IS je evidencia vozidiel, evidencia prepravovaného materiálu a evidencia cenníka výkonov. Informačný systém umožňuje sledovať vyťaženosť a výkony vozidiel, vyťaženosť a výkony vodičov, kontrolu tankovania a spotreby pohonných hmôt, manipuláciu s prepravovanými materiálmi, ako aj manipuláciu s kontajnermi.

Informačný systém ďalej zabezpečuje realizáciu všetkých činností, ktoré súvisia s plánovaním údržby nákladných a osobných automobilov a mechanizmov. Umožňuje sledovať prevádzku motorových vozidiel, plánovaných a skutočných noriem spotreby pohonných hmôt a tým sledovať hospodárnosť prevádzky motorových vozidiel. Systém taktiež umožňuje sledovať vyťaženosť vozidiel podnikovej autopožičovne.

Popis produktu

Informačný systém pre autodopravu obsahuje nasledovné moduly:

  • Evidencia o prevádzke a výkonoch vozidiel,
  • Plánovanie údržby vozidiel,
  • Evidencia opráv vozidiel,
  • Stojany na tankovanie,
  • Prevádzka vozidiel,
  • Požičovňa vozidiel.

Evidencia o prevádzke a výkonoch vozidiel

Systém slúži pre evidenciu záznamov o prevádzke a výkonoch vozidiel (staziek).

Pozostáva z dvoch častí :

  1. evidencia základných informácií o vozidlách,
  2. evidencia jázd jednotlivých prepravcov s následným prepočtom výkonu na dané stredisko alebo zákazku podľa vybranej sadzby z cenníka výkonov cestnej dopravy.

Evidencia staziek je prepojená so systémom tankovania pohonných hmôt na stojanoch a tieto údaje sa automaticky preberajú pre jednotlivé vozidlá.
Jednotlivé výkony zapísané v stazke slúžia ako podklad pre vypracovanie denných alebo mesačných účtovných dokladov.

Plánovanie údržby vozidiel

Systém slúži na realizáciu všetkých činností, ktoré súvisia s plánovaním údržby osobných a nákladných automobilov alebo mechanizmov. Súčasťou systému je vytvorenie ročného plánu údržby pre všetky automobily a generovanie prehľadov ročných plánov.

Evidencia opráv vozidiel

Systém slúži na realizáciu činností, ktoré súvisia s evidenciou vykonania plánovanej údržby a bežnej opravy na konkrétnych vozidlách.
Súčasťou daného systému je vytvorenie zákazkového (požiadavkového) listu na opravu, zaevidovanie vykonanej opravy, prehľady zákazkových listov a prehľady o vykonaných opravách s prepočtom výkonov.

Stojany na tankovanie

Riešenie zabezpečuje prenos údajov o tankovaní motorových vozidiel na stojanoch do centrálneho informačného systému dopravy a ich poskytnutie vnútropodnikovým útvarom k evidencii mesačnej prevádzky motorových vozidiel.

Prevádzka vozidiel

Aplikácia slúži na evidenciu kariet motorových vozidiel a evidenciu ďalších údajov o motorovom vozidle, evidenciu tankovania vozidiel, vystavenie hlásenia o prevádzke motorového vozidla a stanovenie normovanej spotreby pohonných hmôt pre jednotlivé vozidlá.

Požičovňa vozidiel

Systém zabezpečuje všetky činnosti v rámci vnútropodnikovej požičovne automobilov, od vystavenia požiadavky o zapožičanie vozidla, až po rozúčtovanie nákladov pre jednotlivé nákladové strediská.