ŽP Informatika s.r.o.

FIRIS®

FIRIS® je komplexný nástroj pre SW podporu správy poskytovaných služieb. Zabezpečuje sledovanie postupov a procesov prebiehajúcich v rámci firmy a následne ich vyhodnocovanie. Okrem sledovania umožňuje aj riadenie týchto procesov prostredníctvom workflow systému. Štandardizácia sledovania a riadenia procesov je v zmysle metodológie ITIL.

Informačná podpora FIRIS® umožňuje riadiť výkonnosť zákaznícky orientovaných procesov, zvyšovať efektivitu a zlepšovať kvalitu služieb v priamom kontakte so zákazníkom. Firmy využívajú informačnú a znalostnú podporu pri bezprostrednej komunikácii so zákazníkmi. Dôvodom je vývoj ponuky služieb, konkurenčného prostredia i potrieb zákazníkov a s tým súvisiace zmeny v zákaznícky orientovaných procesoch, pravidlách či informáciách. Na tieto zmeny je potrebné reagovať, alebo ich dokonca predvídať a ovplyvňovať.

FIRIS® umožňuje identifikovať nové obchodné príležitosti i včas eliminovať možné hrozby (napr. nespokojnosť či stratu zákazníka, negatívne referencie, menší podiel využívaných služieb), zvyšuje flexibilitu a účinnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rýchla a správna reakcia v priebehu komunikácie so zákazníkom pozitívne ovplyvňuje skúsenosť zákazníkov a prispieva k zvyšovaniu celkovej hodnoty firmy. Inteligentný systém podpory je možné navyše prispôsobiť profilu zákazníka, obsluhujúceho personálu, či automatizovaného systému. 

firis_obrazok

Čo rieši FIRIS® – nástroj na podporu služieb

  • manažovanie predmetov výkonu ,
  • manažovanie zmluvných dojednaní,,
  • manažovanie udalostí,
  • manažovanie úloh,
  • manažovanie výkonov,
  • podpora systémom ŽP SOFT® DMS (Document Management System) a Workflow

Firemný informačný systém slúži na podporu riadenia chodu firmy. Zabezpečuje sledovanie postupov a procesov prebiehajúcich v rámci firmy a následne vyhodnocovanie týchto procesov. Okrem sledovania umožňuje aj riadenie týchto procesov prostredníctvom workflow systému. Štandardizácia sledovania a riadenia procesov je podporená prostredníctvom metodiky ITIL.

Viac informácií o systéme FIRIS® nájdete na web stránke firis.sk